Komunikácia týkajúca sa spracovania údajov

Táto zjednodušená komunikácia bola pripravená na princípe prehľadnosti a adekvátnej informovanosti o spracovaní údajov. Dokumenty, ktoré sú dostupné a prístupné na webovej stránke pred registráciou: Všeobecné obchodné podmienky, Zásady ochrany osobných údajov / GDPR a Nariadenia týkajúce sa „Cookies“.

Obsah oznámenia o ochrane údajov zohľadnil usmernenia týkajúce sa jasnosti zahrnuté v usmerneniach o transparentnosti, preto boli komplexné informácie poskytnuté s ďalšími prílohami.

Komunikáciu vydala nasledujúca spoločnosť, ktorá má na starosti spracovanie údajov (ďalej len: Spoločnosť):


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

KONTAKTY:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - pracovná doba 09.00-18.00!

Webstránka: red-life.sk a verzie stránok, ktoré patria konkrétnym krajinám.

Kontakt na ochranu osobných údajov: Ak si chcete uplatniť svoje práva súvisiace s vašimi údajmi, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] a my vašu žiadosť spracujeme. Informácie o našich spracovateľoch údajov nájdete v komunikácii.

Poskytnutím svojich osobných údajov alebo informácií vyhlasujete, že ste plne porozumeli a výslovne akceptujete verziu oznámenia o spracúvaní údajov platnú v čase sprístupnenia údajov alebo informácií.

Právnym základom oznámenia je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. PARLAMENT A RADA (EÚ) 2016/679 (ES) č. 95/46 (ďalej len nariadenie).

Účelom tejto webovej stránky je umožniť Poskytovateľovi zadávať používateľom inzeráty súvisiace s ponukami práce pre dospelých. Táto služba umožňuje registrovaným dospelým členom získať prístup k údajovým listom iných registrovaných súkromných osôb alebo ich kontaktovať.

Osobitnú pozornosť venujeme ochrane osobných údajov detí. Obsah a informácie na https://red-life.sk môžu byť pre dospelých, preto je stránka určená len pre dospelých návštevníkov a používateľov. Nahrané obrázky a obsah môžu byť pre niektorých urážlivé. Ak Používateľ nedovŕšil vek 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov) alebo ak je používanie stránky nezákonné, nevstupujte na stránku.

Naše stránky majú bezpečnostnú certifikáciu SSL.

Naše zásady týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi: S osobnými údajmi nakladáme zákonne a spravodlivo a transparentným spôsobom pre dotknuté osoby, zhromažďovanie takýchto údajov môže prebiehať len s konkrétnym, jednoznačným a legitímnym účelom, obmedzeným na požadované množstvo údajov. skladované bezpečne as obmedzenou dobou trvania

Na aké účely sa údaje spracúvajú?

 • Spoločnosť z dôvodu plnenia svojich zmluvných povinností spravuje údaje fyzickej osoby, s ktorou je zmluva uzatvorená, za účelom uzatvorenia, plnenia, ukončenia zmluvy, inzercie a hosťovania služby.
 • Za účelom plnenia zmluvy s právnym partnerom, na obchodné styky.
 • Za účelom zvýšenia efektivity služby, užívateľského zážitku, komfortnejšieho používania webovej stránky používame na našej webovej stránke cookies.
 • Na vytvorenie kontaktného účtu s cieľom odlíšiť používateľov od seba a budovať kontakty, vrátane služieb webovej stránky a priestoru (ako sú reklamné profily).
 • Vytváranie reklamných profilových účtov s cieľom odlíšiť používateľov od seba a prezentovať služby;
 • Za účelom zasielania newsletterov, reklám a nadväzovania reklamných kontaktov;
 • Z dôvodu plnenia zákonných povinností, za účelom dodržiavania zákonom stanovených daňových a účtovných predpisov (vedenie účtovníctva, dane) spravuje údaje (definované zákonom) klientov, partnerov a dodávateľov vo vzťahu k fyzickým osobám.
Podrobná komunikácia obsahuje zoznam spracúvaných údajov patriacich na tento účel, právny základ, trvanie spracúvania údajov, dotknuté osoby a osoby, ktoré môžu mať k údajom prístup.

Zabezpečujeme nasledovné práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi, sú to nasledovné:

 1. Právo na prístup
 2. Právo na opravu
 3. Právo na vymazanie
 4. Právo na vymazanie
 5. Právo na obmedzenie spracovania údajov
 6. Právo na prenosnosť údajov
 7. Právo namietať
 8. Právo vzniesť námietku v prípade nevyžiadaného marketingu
 9. Informovanie dotknutej osoby o incidente ochrany údajov
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 11. Právo na účinné súdne preskúmanie dozorným orgánom
 12. Právo na účinné súdne preskúmanie voči spracovateľovi údajov
Máte právo podať žalobu o náhradu škody voči spracovateľovi údajov a podať sťažnosť príslušným dozorným orgánom v mieste bydliska v prípade, že sa domnievate, že sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádza nezákonne.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ ide o spracovanie údajov vykonávané na https://red-life.sk a na subdoménach pre konkrétne krajiny, za komplexné možno považovať len plnú verziu oznámenia o spracovaní údajov, informácie.

Informácie o spracovaní údajov

ÚVOD

Tieto informácie zaisťujú v súlade s ustanoveniami nariadenia o ochrane údajov EÚ 2016/679 (s anglickou skratkou GDPR/General Data Protection Regulation), že fyzické osoby budú oboznámené s našimi zásadami a pravidlami spracovania údajov predtým, ako začnú využívať naše služby spoločnosť (ďalej len: Spoločnosť, Poskytovateľ služieb, spracovateľ údajov).

Stránka https://red-life.sk je medzinárodná reklamná stránka s viacjazyčnými verziami.

Cieľom webovej stránky je poskytnúť používateľom príležitosť na umiestňovanie pracovných inzerátov pre dospelých. Služba umožňuje registrovaným členom získať prístup k údajovým listom iných osôb a spojiť sa s nimi. Na tento účel musia inzerenti a registrovaní členovia používajúci webovú stránku poskytnúť osobné údaje.

Poskytnutím osobných údajov alebo informácií vyhlasujete, že ste oboznámený s obsahom informácií o spracovaní údajov v čase, keď ste tieto informácie získali a výslovne akceptovali.

Spoločnosť sa zaviazala chrániť osobné údaje svojich klientov a partnerov, právo na informačné sebaurčenie považujeme za veľmi dôležité, so všetkými druhmi osobných údajov zaobchádzame ako s dôvernými a prijímame všetky druhy bezpečnostných, technických a organizačných opatrení, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov.

Pri registrácii musíte ako užívateľ zaškrtnúť políčko alebo akoukoľvek inou písomnou formou dať najavo svoj súhlas s akceptovaním zákonného používania a spravovania osobných údajov alebo údajov sprístupnených na inzertnom profile, prípadne podliehajúcich osobitnej ochrane. Z odberu našich noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Informačná a dátová bezpečnosť našich webových stránok je pre nás dôležitá: naše webové stránky sú certifikované SSL.

Ochrana osobných údajov detí je pre nás nanajvýš dôležitá. Obsah a informácie dostupné na https://red-life.sk môžu mať charakter pre dospelých. Stránka bola vytvorená výhradne pre dospelých návštevníkov a používateľov. Nahrané fotografie a obsah môžu byť pre niektorých ľudí urážlivé. V prípade, že používateľ nedovŕšil 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov) alebo ak sa domnievate, že používanie webovej stránky je v rozpore s pravidlami, nevstupujte na webovú stránku.

Dokumenty dostupné na webovej stránke, ktoré si môžete prečítať pred registráciou: VOP, Informácie o spracovaní údajov a pravidlá „Cookie“.

KAPITOLA I

OZNAČENIE SPRACOVATEĽA ÚDAJOV

Spoločnosť (ďalej len poskytovateľ služieb, spracovateľ údajov) ako spracovateľ údajov súhlasil s tým, že bude viazaný obsahom tohto právneho upozornenia. Spoločnosť preberá zodpovednosť za svoju činnosť, ktorá bude v súlade so všetkými požiadavkami uvedenými v platných národných predpisoch a s očakávaniami právnych aktov Európskej únie.

Znenie oznámenia o ochrane údajov zohľadnilo usmernenia usmernení o transparentnosti, takže komplexné informácie boli realizované s prílohami.

Tieto informácie vydala nasledujúca spoločnosť, ktorá je zároveň spracovateľom údajov:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

KONTAKTY:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - pracovná doba 09.00-18.00!

Kontakt na ochranu osobných údajov: Ak si chcete uplatniť svoje práva súvisiace s vašimi údajmi, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] a my vašu žiadosť spracujeme.

KAPITOLA II

SPRACOVATEĽA ÚDAJOV

Spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spravuje osobné údaje v mene spracovateľa údajov; (Nariadenie 4, článok 8.) Odvolanie sa na spracovateľa údajov si nevyžaduje predbežný súhlas dotknutých osôb, je však potrebné ich informovať. V súlade s tým poskytujeme nasledujúce informácie:

 • Poskytovateľ IT služieb našej spoločnosti. Naša spoločnosť udržiava a spravuje svoju webovú stránku v rámci skupiny spoločností.
 • Poskytovateľ účtovných služieb našej spoločnosti. Naša spoločnosť zabezpečuje účtovníctvo a vedenie účtovníctva súvisiace s daňovými povinnosťami v rámci skupiny spoločností.

KAPITOLA III

DEFINÍCIE POUŽITÉ V INFORMAČNOM DOKUMENTE

Definícia nakladania s osobnými údajmi“: Akýkoľvek druh operácie alebo súhrnu operácií využívajúcich buď automatizované alebo neautomatizované spôsoby osobných údajov vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizovania, pitvy, uchovávania, transformácie alebo zmeny, dotazovania, kontroly, používania, zverejnenie, preposielanie, šírenie alebo sprístupnenie inými druhmi metód, synchronizácia, pripojenie, obmedzenie, vymazanie a zničenie.

osobné údaje“: akýkoľvek druh informácií o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať na základe určitého druhu identifikácie, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jedného alebo viacerých rovnakých faktorov, ako je fyzická, fyziologická, genetická, duchovná ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita.

osobitné údaje“: osobné údaje týkajúce sa rasového pôvodu, národnosti, politickej príslušnosti, náboženského alebo iného presvedčenia, organizačného členstva v obchodnej federácii, sexuálneho života, zdravotného stavu, škodlivých návykov a osobných záznamov v registri trestov;

spracovanie údajov“: akýkoľvek druh operácie alebo súhrn operácií s osobnými údajmi automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizovania, pitvy, uchovávania, transformácie alebo zmeny, dotazovania, kontroly, používania, zverejňovania, preposielania, šírenia alebo sprístupnenie inými druhmi metód, synchronizácia, pripojenie, obmedzenie, vymazanie a zničenie.

prevádzkovateľ“: fyzická osoba, právnická osoba, výkonná moc, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý samostatne alebo v spolupráci s inými definuje ciele a spôsoby spracovania údajov; ak sú ciele a nástroje spracúvania údajov definované právom OSN alebo členského štátu, prevádzkovateľa alebo osobitné aspekty určenia osoby prevádzkovateľa môžu byť vymedzené právom OSN alebo členského štátu;

spracovateľ údajov“: fyzická osoba, právnická osoba, výkonná moc, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

adresát“: fyzická osoba, právnická osoba, výkonná moc, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, s ktorým sú osobné údaje zdieľané, nezávisle od postavenia tretej strany. Výkonné právomoci, ktoré sú schopné pristupovať k osobným údajom v súlade s právom OSN alebo členského štátu v oblasti individuálneho vyšetrovania, nie sú kvalifikované ako adresáti; spracúvanie uvedených osobných údajov výkonnými právomocami musí spĺňať účel zákonov o ochrane údajov, aby bolo možné uplatniť ich podľa cieľov ochrany údajov.

príspevok dotknutej osoby“: dobrovoľné, presné a riadne zrozumiteľné prejavenie vôle dotknutej osoby na základe dostatočného poučenia, ktorým dotknutá osoba vyhlásením alebo listinou oznámi súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. vyjadruje potvrdenie nezameniteľným spôsobom;

incident ochrany údajov“: porušenie spôsobujúce náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, nezákonné zverejnenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom, ktoré sa preposielajú, uchovávajú alebo sa s nimi inak zaobchádza.

Ďalšie definície a informácie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

KAPITOLA IV

ZÁSADY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. S vašimi osobnými údajmi nakladáme transparentným, slušným a zákonným postupom. Zhromažďovanie údajov môže slúžiť určitému, jasnému a zákonnému účelu, ktorý je obmedzený na nevyhnutné množstvo údajov, uložených bezpečným a obmedzeným spôsobom.

„zákonnosť, slušný postup a transparentnosť“: S osobnými údajmi sa musí zaobchádzať zákonne a slušne, jasným a transparentným spôsobom pre dotknutú osobu.

„Obmedzenie účelu“: Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční iba na jasný a zákonný účel a nesmie sa s ním nakladať nezlučiteľne s týmito účelmi; podľa článku 89 ods. 1 sa údaje zhromaždené na účely všeobecnej archivácie, vedeckého a historického výskumu alebo ďalšieho spracovania na štatistické účely nepovažujú za nezlučiteľné s týmito cieľmi.

„Minimalizácia údajov“: Osobné údaje musia byť relevantné a správne z hľadiska cieľov účelov spracovania údajov a musia byť obmedzené na nevyhnutné množstvo.

„spoľahlivosť“: Osobné údaje musia byť spoľahlivé a v prípade potreby aktuálne: musia sa prijať všetky primerané opatrenia, aby sa údaje, ktoré sú nespoľahlivé z hľadiska cieľov spracovania údajov, bezodkladne vymazali alebo opravili.

„obmedzené uchovávanie“: Osobné údaje sa musia uchovávať takým spôsobom, aby bolo možné identifikovať dotknuté osoby iba počas doby nevyhnutnej na prístup k údajom, aby sa splnili požiadavky cieľov spracovania údajov. Túto lehotu možno prekročiť len v súlade s článkom č. 89. zarážka (1), v ktorej sa uvádza, že nakladanie s osobnými údajmi sa bude vykonávať za účelom všeobecnej archivácie, vedeckého a historického výskumu alebo ďalšieho spracovania na štatistické účely, s ohľadom na uplatnenie náležitých technických a organizačných opatrení na ochranu práv a slobody dotknutých osôb zahrnutých v tomto dekréte.

„integrita a dôverná kvalita“: S osobnými údajmi sa musí zaobchádzať tak, aby bolo možné zaručiť primeranú bezpečnosť osobných údajov uplatnením vhodných technických a organizačných opatrení, vrátane ochrany údajov pred nezákonným alebo nezákonným spracovaním údajov, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. .

„zodpovednosť“: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie podmienok uvedených vyššie a tiež musí byť schopný odôvodniť zodpovednosť.

KAPITOLA V

NÁVOD NA ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Organizácia prijíma všetky potrebné bezpečnostné, organizačné a technické opatrenia, aby zabezpečila ochranu osobných údajov na najvyššej úrovni a zároveň zabránila akýmkoľvek nezákonným úpravám, zničeniu a blokovaniu použitia.

Naše webové stránky sú zabezpečené bezpečnostnými certifikátmi SSL. Certifikáty SSL slúžia na vytvorenie bezpečného a šifrovaného kanála medzi klientom a serverom. Niektoré informácie, ako sú údaje o kreditnej karte, údaje o autorizácii účtu a iné dôverné informácie, sa musia prenášať šifrovaným kanálom, aby sa vylúčila možnosť úniku údajov. Pomocou certifikátov SSL sa naše údaje pred prenosom cez internet zašifrujú. Zašifrované údaje môže preložiť iba cieľový server. Tým sa zabezpečí, že osobné údaje zadané na webovej stránke nemôžu byť odcudzené. Transakcie prebiehajú pomocou PIN kódov a iných metód šifrovania.

Nami zhromaždené údaje sú uložené na rôznych miestach v rámci našej infraštruktúry, vrátane systémových protokolov, backendových databáz a analytických systémov. V prípade prenosu údajov z EHP do Spojených štátov amerických a iných krajín sa riadime pokynmi Európskej komisie a spoliehame sa na ustanovenia o zhode pre jednotlivé krajiny definované Európskou komisiou.

Niektoré z našich služieb môžu poskytovať odkazy na iné webové stránky, ako sú komerčné bannery alebo Facebook. Keďže zásady a postupy ochrany údajov týchto webových stránok tretích strán nie sú nami kontrolované, prečítajte si zásady ochrany údajov, ktoré sú tam definované, aby ste získali informácie o ich metódach zhromažďovania a používania osobných údajov. Časť našich produktov a služieb je možné zaplatiť aj kreditnými kartami alebo elektronickými poukážkami. V oboch prípadoch budete presmerovaní na tretie strany, ktoré úplne splnili svoju časť bezpečnostných opatrení.

Prenos dát cez internet e-mailom alebo textovou správou nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných našimi službami alebo e-mailom; každý prenos údajov je predmetom zodpovednosti vlastníka. Po zadaní vašich osobných údajov vykonávame náležité technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje ochránili pred stratou, krádežou, neoprávneným použitím, prístupom alebo úpravami. Chráňte svoje údaje pomocou silných hesiel.

KAPITOLA VI

ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

SPRACOVANIE ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA ZMLUV, VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK, WEBOVEJ STRÁNKY

Správa a evidencia údajov týkajúcich sa zmluvných osôb, inzerentov

Cieľ spracúvania osobných údajov: Spoločnosť spravuje údaje klientov a dodávateľov prostredníctvom uzatvárania, plnenia, ukončenia zmluvy, poskytovania inzercie a internetového úložného priestoru.

 • Spracovávané osobné údaje: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa webovej stránky
 • Právny základ pre správu osobných údajov: základ práva na plnenie zmluvy. Toto spracovanie údajov sa považuje za zákonné aj v prípade, ak bolo spracovanie údajov potrebné na žiadosť klienta, aby vykonal potrebné opatrenia pred uzavretím zmluvy
 • Adresáti osobných údajov a kategórie adresátov: zamestnanci spoločnosti zaoberajúci sa službami zákazníkom, účtovníctvom, vedením účtovníctva a daňami a spracovatelia údajov.
 • Doba uchovávania osobných údajov: Kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas, v prípade, že sa tak nestane, Spoločnosť údaje vymaže po 5 rokoch od zrušenia účtu spoločnosti. V prípade, ak má Spoločnosť povinnosť uchovávať údaje na základe zákona o účtovníctve, spoločnosť vymaže údaje až po uplynutí 8 rokov od zániku účtu, bez ohľadu na zánik účtu. V praxi to znamená, že ak sú údaje súčasťou dokladov preukazujúcich účtovníctvo, napríklad ak sú údaje uvedené na dokladoch týkajúcich sa zmlúv medzi Spoločnosťou a Klientom (napr. v objednávkach) alebo na vystavených faktúrach.
 • Dotknuté zainteresované strany: zákazníci webových stránok, klienti, dodávatelia, inzerenti
2. Klienti právnické osoby, zákazníci, dodávatelia, údaje týkajúce sa zástupcov

Cieľ správy osobných údajov: Plnenie zmlúv uzatvorených so spoločnosťami ako právnymi partnermi, obchodné kontakty.

 • Spracovávané osobné údaje: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, online ID
 • Právny základ pre správu osobných údajov: plnenie zmluvy
 • Adresáti osobných údajov a kategórie adresátov: zamestnanci spoločnosti zaoberajúci sa službami zákazníkom, účtovníctvom, vedením účtovníctva a daňami a spracovatelia údajov.
 • Doba uchovávania osobných údajov: po dobu 5 rokov od uzatvorenia obchodného vzťahu a po existencii zastúpenia
 • Dotknuté osoby: obchodní zástupcovia inzerentov, ktorí nie sú fyzickými osobami, klienti a zákazníci
3. Spracovanie údajov o návštevníkoch (cookies) na webovej stránke Spoločnosti

V súlade so všeobecnou praxou naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke aj súbory cookie. Súbor cookie je malý súbor, ktorý obsahuje sériu znakov, ktoré sa stiahnu do počítača používateľa, keď používateľ navštívi webovú stránku. Súbory cookie vo všeobecnosti uľahčujú používanie webovej stránky, vytvárajú skutočnú používateľskú skúsenosť a prispievajú k tomu, aby sa stala efektívnym zdrojom informácií, navyše zaisťujú, že prevádzkovateľ webovej stránky môže kontrolovať prevádzku webovej stránky, pomáhajú predchádzať podvodom a podporujú bezproblémové fungovanie služieb poskytovaných na webovej stránke na primeranej úrovni.

Samotné cookies nie sú vhodné na identifikáciu identity užívateľa.

Dotknuté osoby: všetky fyzické osoby, ktoré navštívia stránku.

Adresáti osobných údajov a kategórie adresátov: Poskytovateľ IT Spoločnosti a zamestnanci podieľajúci sa na službe

Typy cookies

Technicky nevyhnutné cookies pracovného procesu (relácie).

Pomáhajú používateľom bezproblémovo prehliadať webovú stránku, prispievajú k plynulej prevádzke webovej stránky a komplexnému využívaniu všetkých ich funkcií, služieb dostupných prostredníctvom webovej stránky, teda okrem iného aj zapamätaniu si operácií vykonávaných na webovej stránke užívateľ.

Pre tieto typy cookies nie je potrebný príspevok používateľa.

Používajte súvisiace súbory cookie a súbory cookie zabezpečujúce výkon

Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti zapamätať si voľby používateľa súvisiace s webovou stránkou. Používateľ môže zakázať toto spracúvanie údajov pred použitím služby, ako aj počas používania služby. Tieto údaje nie je možné priradiť k údajom používateľa webovej stránky a bez súhlasu používateľa ich nemožno odovzdať tretej osobe.

Pre tieto typy cookies je potrebný súhlas užívateľa.

Správa cookies na webovej stránke

Webová stránka našej spoločnosti eviduje a spracúva nasledujúce údaje súvisiace s používateľom a nástrojom na prehliadanie: heslo, IP adresa, jazyk, dátum registrácie, posledná aktivita, súbor cookie automatického zadávania, operačný systém, typ prehliadača a ďalšie informácie. Systém tieto údaje automaticky sleduje a neprepája ich s údajmi poskytnutými pri registrácii alebo pri používaní. K týmto údajom nemajú prístup Užívatelia, iba Poskytovateľ služby.

Poskytovateľ služby je oprávnený evidovať údaje internetových stránok, z ktorých sa Používateľ na webovú stránku dostal, vrátane tých, ktoré boli prostredníctvom webovej stránky navštívené a dátum a trvanie návštevy. Pomocou týchto údajov nie je možné vystopovať a zverejniť osobu a identitu používateľa.

 1. Spracovať (relačné) súbory cookie

  Pomáhajú používateľom prehliadať webovú stránku.

  PHPSESSID: technický súbor cookie obsahujúci ID pracovného procesu

  Právny základ spracovania údajov: Príslušný pracovný proces týkajúci sa webovej stránky je zabezpečený v súlade s ustanoveniami zákona 13/A § (3) o niektorých otázkach súvisiacich s ICT službami av súlade s príslušnými smernicami Európskej komisie.

  Cieľ správy údajov: zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky.

  Trvanie: Trvanie spracovania údajov týchto súborov cookie sa týka iba skutočnej návštevy používateľa, po ukončení pracovného procesu alebo po zatvorení prehliadača sa súbory cookie z vášho počítača automaticky vymažú.

 2. Súbory cookie podporujúce používanie:

  Tieto cookies umožňujú našej webovej stránke sledovať prevádzkový režim (napr. či webová stránka používa maďarskú alebo anglickú verziu, dostupnú verziu, koľko zistení sa objaví vo výsledkovom zozname prehliadača, aby ste ich nemuseli zadávať znova na svojom Druhá návšteva Bez informácií uložených v súboroch cookie môže naša webová stránka fungovať, aj keď menej plynulo.

  Webová stránka používa nasledujúce cookies:

  cookieconsent_dismissed: súbor cookie potrebný na fungovanie nariadenia o súboroch cookie, ktorý uchováva informáciu, či návštevník prijíma nariadenie o súboroch cookie

  fixlanguage: súbor cookie obsahujúci ID aktuálne používaného jazyka

  Právny základ spracovania údajov: súhlas návštevníka.

  Cieľ spracovania údajov: zvýšiť efektivitu služby, zvýšiť užívateľskú skúsenosť, spríjemniť používanie webovej stránky.

  Doba spracovania údajov: 12 mesiacov.

 3. . Súbory cookie zabezpečujúce výkon:

  Súbory cookie zabezpečujúce výkon nám umožňujú zhromažďovať informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku (napríklad, ktoré stránky si návštevníci prezreli, koľko stránok navštívili, na ktorú časť stránky klikli, ako dlho boli pracovné procesy, aké chybové hlásenia sa objavili atď.).

  Deje sa tak preto, aby sme mohli ďalej rozvíjať našu webovú stránku (dostupné služby, funkcie atď.) v súlade s potrebami našich návštevníkov a poskytovať im vysokokvalitnú a užívateľsky prívetivú skúsenosť.

4. Súbory cookie tretích strán

Na meranie výkonu používa naša webová stránka pri každej návšteve súbory cookie tretích strán. Pomocou cookies môžeme sledovať, koľko návštevníkov sa dostáva na webovú stránku a aký obsah ich zaujíma. Každú informáciu ukladáme anonymne, aby sme našim používateľom zaručili kvalitný zážitok.

Webová stránka používa analytické cookies nasledujúceho poskytovateľa:

Právny základ spracovania údajov: súhlas návštevníka.

Účel spracovania údajov: zvýšiť efektivitu služby a používateľského zážitku, spríjemniť používanie webovej stránky.

Doba spracovania údajov: 12 mesiacov

Ďalšie informácie o súboroch cookie tretích strán: https://www.google.com/policies/technologies/types/, o ochrane údajov: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk

Informácie o súboroch cookie a ich vymazanie

Pred vstupom na našu webovú stránku je používateľ navštevujúci našu webovú stránku informovaný o správe cookies.

Nie je povinné prijať a povoliť používanie cookies. Nastavenia prehliadača môžete resetovať tak, že všetky súbory cookie budú zakázané alebo že používateľ bude upozornený, keď systém odošle súbor cookie. Hoci väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies v predvolenom nastavení, tieto je možné vo všeobecnosti zmeniť, aby sa zabránilo automatickému prijatiu, systém túto možnosť vždy ponúka.

Ďalšie informácie o nastaveniach najpopulárnejších prehliadačov:

Chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že niektoré funkcie alebo služby webovej stránky nebudú bez súborov cookie správne fungovať. Ďalšie informácie v nariadení o súboroch cookie.

4. Registrácia profilu inzerenta na webovej stránke spoločnosti

Cieľ správy osobných údajov: Vytvorenie kontaktného účtu za účelom odlíšenia používateľov a nadviazania nových kontaktov, vrátane využívania služieb ponúkaných webovou stránkou a úložného priestoru (napr. profil inzerátu), kontaktov, elektronického kontaktu a Informácie o Spoločnosti služby, zmluvné podmienky, akcie.

 • Dotknuté osoby: fyzické osoby inzerujúce prácu pre dospelých a fyzické osoby poskytované eskortnými agentúrami, hostesskými agentúrami, privátmi, erotickými klubmi, striptízovými klubmi, webkamerovými štúdiami, masážnymi štúdiami
 • Spracovávané osobné údaje: e-mailová adresa, typ používateľa, prihlasovacie meno, IP adresa, dátum registrácie, posledná aktivita, cookie automatického zadávania a údaje pre reklamný profil
 • Právny základ pre správu osobných údajov: Registrujúce sa fyzické osoby môžu zadať svoje údaje zaškrtnutím príslušného boksz a súhlasom so správou svojich údajov.
 • Adresáti osobných údajov a kategórie adresátov: zamestnanci Spoločnosti, ktorí sa zaoberajú zákazníckym servisom, marketingovou činnosťou, zamestnanci zaoberajúci sa činnosťou spracovania a uchovávania údajov pre poskytovateľa IT služieb.
 • Doba uchovávania osobných údajov: do doby existencie registrácie/služby alebo do odvolania súhlasu dotknutými osobami (žiadosť o vymazanie). Kým dotknuté osoby svoj súhlas neodvolajú, v opačnom prípade spoločnosť údaje vymaže po 5 rokoch od vymazania účtu
5. Personalizovaný reklamný profilový účet na webovej stránke spoločnosti

Cieľ spracovania údajov: vytvorenie inzertného profilu za účelom odlíšenia užívateľov a prezentácie inzerovaných služieb

 • Dotknuté osoby: fyzické osoby inzerujúce prácu pre dospelých a fyzické osoby poskytované eskortnými agentúrami, hostesskými agentúrami, privátmi, erotickými klubmi, striptízovými klubmi, webkamerovými štúdiami, masážnymi štúdiami
 • Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby, ktorý je poskytnutý pri vytváraní reklamného účtu.
 • Spracovávané osobné údaje: prezývka, krajina inzerátu, mesto inzerátu, hovorené jazyky, nahraná fotografia
 • Adresáti osobných údajov a kategórie adresátov: zamestnanci Spoločnosti, ktorí sa zaoberajú zákazníckym servisom, marketingovou činnosťou, zamestnanci zaoberajúci sa činnosťou spracovania a uchovávania údajov pre poskytovateľa IT služieb.
 • Doba uchovávania osobných údajov: do odvolania súhlasu dotknutou osobou, 6 mesiacov od vymazania účtu.
6. Spracovanie údajov súvisiacich so službami zasielania noviniek

Používatelia registrujúci sa na odber noviniek súhlasia so správou svojich osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka. Používateľ, ktorý sa chce odhlásiť z odberu noviniek, tak môže urobiť pomocou funkcie „Odhlásiť sa“ alebo písomne, prípadne kedykoľvek zaslaním prehlásenia e-mailom, to znamená odvolanie súhlasu. V tomto prípade musia byť všetky údaje používateľa okamžite vymazané.

Cieľ správy osobných údajov: zasielanie newsletteru, marketingových materiálov súvisiacich s produktmi, službami spoločnosti, zasielanie osobných údajov vybraným inzerentom za účelom ich kontaktovania

 • Dotknuté osoby podľa osobných údajov: všetky fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali do novinovej služby prijatím cieľa, spracovania údajov a Všeobecných obchodných podmienok
 • Spracovávané osobné údaje: meno fyzickej osoby, e-mailová adresa, hovorený jazyk, záujmy o služby, ktoré sú identifikované na základe reklamných služieb vybraných používateľom.
 • Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby.
 • Adresáti osobných údajov a kategórie adresátov: zamestnanci Spoločnosti, ktorí sa zaoberajú zákazníckym servisom, marketingovou činnosťou, zamestnanci zaoberajúci sa činnosťou spracovania a uchovávania údajov pre poskytovateľa IT služieb.
 • Doba uchovávania osobných údajov: do poskytnutia služby newsletter alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou (žiadosť o vymazanie).
Registráciou užívateľ berie na vedomie, že zhromaždené údaje – na základe preferencií, užívateľských návykov a záujmov súvisiacich s marketingovým obsahom – môžu byť použité na vykonávanie čiastočne automatizovaných rozhodnutí, v dôsledku ktorých bude skupina spoločností identifikovať potenciálne obchodné príležitosti na „https ://red-life.sk prostredníctvom subdoménových platforiem klasifikovaných podľa krajín.

Prijatím Oznámenia o ochrane údajov užívatelia berú na vedomie a akceptujú, že pomocou platformy „https://red-life.sk” priebežne sleduje a registruje, či užívatelia otvorili newslettery alebo ich vymazali bez otvorenia a akým spôsobom mnohokrát klikli na odkazy v nich uvedené. V súlade s tým spoločnosť identifikuje obsah, ktorý môže byť zaujímavý pre spoločnosť, ktorá bola kontaktovaná prostredníctvom e-mailovej adresy.

KAPITOLA VII

SPRACOVANIE ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

1. Spracovanie údajov na účely daňových a účtovných povinností

Spoločnosť v rámci zmluvnej povinnosti spravuje údaje fyzických osôb (klientov, dodávateľov) definovaných v rámci svojej zmluvnej povinnosti, aby splnila nevyhnutné daňové a účtovné povinnosti stanovené zákonom (účtovníctvo, dane). Údaje spracúvané Spoločnosťou sú definované zákonom o účtovníctve: daňové číslo, meno, adresa, daňový status, meno, adresa, označenie osoby alebo organizácie objednávajúcej ekonomickú transakciu, podpis povoľujúceho úradníka a osoby osvedčujúcej vykonanie podpisu audítora; podpis príjemcu na pokladničných dokladoch o skladových pohyboch a pokladničných dokladoch, podpis prispievateľa na dokladoch, číslo oprávnenia na podnikanie, číslo karty prvovýrobcu, DIČ. Doba trvania je 8 rokov od skončenia právneho vzťahu. Adresáti osobných údajov: zamestnanci a spracovatelia údajov spoločnosti zaoberajúci sa daňami, účtovníctvom, mzdovou agendou a sociálnym zabezpečením.

KAPITOLA VIII

ZDIEĽANIE ÚDAJOV S PARTNERMI

Spoločnosť spravuje webovú stránku po celom svete – prostredníctvom webovej stránky prispôsobenej pre konkrétne krajiny – zdieľa informácie v rámci spoločnosti a s externými partnermi a s tými, ktorých kontaktujete ako inzerent alebo registrovaný člen v súlade s týmto nariadením a Všeobecnými ustanoveniami.

Na účely uvedené v tomto nariadení sú informácie a osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou zasielané do Rumunska, EÚ alebo iných krajín, nie do krajín bydliska, alebo tam uchovávané a spracúvané našimi zmluvnými spracovateľmi údajov. Preposielanie daa je potrebné na zabezpečenie služieb popísaných vo Všeobecných podmienkach a na to, aby sme mohli prevádzkovať naše úložiská a kontaktné služby po celom svete a sprístupniť ich všetkým našim používateľom.

V prípade, že dôjde k prenosu osobných práv v rámci našej spoločnosti, patrí tento druh prenosu medzi vzorové zmluvy výboru v súlade s ustanoveniami rozhodnutí 2004/915 / ES a 2010/87 / EÚ o prenose osobných údajov (tj. je na základe štandardných zmluvných doložiek). V prípade, že sa údaje prenášajú tretím osobám, tieto prenosy sú buď (i) vzorovými zmluvami Komisie o prevode (t. j. štandardnými zmluvnými doložkami) v súlade s 2004/915 / EK a 2010/87 / EÚ; alebo (ii) sa môže spoľahnúť na rámcový systém štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov tak, že získate jednu kópiu zmluvy o prenose údajov alebo ohľadom ďalších informácií súvisiacich s príslušnými zárukami. Ďalšie informácie o rámcovom systéme ochrany údajov medzi EÚ a USA možno získať na webovej stránke Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických.

Ak zdieľame osobné údaje s partnermi týkajúcimi sa určitých tretích osôb, vrátane marketingových a reklamných partnerov, tieto informácie zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu a ďalšie informácie, ktoré partnerom umožňujú:

 • poskytujú pomoc pri používaní našich produktov a služieb,
 • budú vás kontaktovať s ponukami, službami a produktmi, ktoré by vás mohli zaujímať,
 • zabezpečiť svoje produkty alebo služby.
 • Ak je v súlade s vašimi nariadeniami o ochrane osobných údajov potrebný váš predbežný súhlas na takéto zdieľanie informácií, zdieľame informácie iba s vaším súhlasom. Upozorňujeme na skutočnosť, že neudelíme povolenie, ak žiadosť o službu príde cez nástroj, ktorého presné miesto pôvodu je skryté, napríklad cez virtuálnu privátnu sieť, pretože nevieme identifikovať právny stav tohto nástroja. nástroj.
Okrem toho je našim partnerom prísne zakázané používať kontaktné údaje nad rámec vyššie uvedených účelov bez predchádzajúceho upozornenia. Našim partnerom nebudeme poskytovať údaje o kreditných kartách.

V prípade, že od vás zhromažďujeme údaje súvisiace s ponukou, ktorú spoločne prezentujeme my a partner, budeme vás informovať o tom, kto tieto informácie zhromažďuje, ktorého predpisy o ochrane údajov sa budú v prípade vašich údajov považovať za platné.

Môže sa stať, že uzatvoríme zmluvu so starostlivo vybraným tretím partnerom na poskytovanie služby pre nás (ako je zákaznícky servis, odhaľovanie podvodov a odstrašovanie alebo prístup k reklamnému nástroju a poskytovanie informačných technológií a skladovacích služieb) alebo aby nám pomohol vlastnú marketingovú a reklamnú činnosť (vrátane analytických informácií a služieb optimalizácie vyhľadávania). Tieto druhy vzorových zmlúv nám zakazujú používanie vašich osobných údajov na akékoľvek účely, ktoré presahujú pôvodný účel, prečo boli zdieľané. Ak si zakúpite produkt alebo službu od tretej strany prostredníctvom niektorej zo značiek, odovzdáme vaše osobné údaje tejto tretej strane, aby mohla splniť objednávku.

Osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, vrátane médií, priemyselných pozorovateľov, marketingových a reklamných partnerov, predajcov, klientov, potenciálnych klientov alebo partnerov. Predstavujeme napríklad naše trendy v mobilnom vyhľadávaní, poplatok za otvorenie e-mailov, najlepšie postupy v odvetví a kampaň alebo počet používateľov, ktorí navštívili naše webové stránky alebo ktorí klikli na našu webovú stránku a ktorí ohodnotili naše produkty a služby.

KAPITOLA IX

KOMUNIKÁCIA O PRÁVACH SUBJEKTU ÚDAJOV

Dotknuté osoby majú právo požadovať informácie o nakladaní s osobnými údajmi, môžu požadovať opravu osobných údajov a okrem povinného spracúvania údajov vymazanie, stiahnutie údajov, môžu využiť svoje právo na prenos údajov a právo na namietať spôsobom uvedeným pri registrácii údajov a na vyššie uvedených kontaktných údajoch spracovateľa údajov.

Právo na informácie

Spracovateľ údajov podnikne potrebné kroky, aby poskytol všetky relevantné informácie uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR týkajúce sa spracúvania osobných údajov pre dotknuté osoby, a to v súlade s článkami 15 – 22 a 34 v jasnom, krátkom, zrozumiteľnom a jednoduchom prístupným spôsobom.

Právo na prístup: Dotknuté osoby majú právo získať spätnú väzbu od spracovateľa údajov o tom, či prebieha správa ich osobných údajov a ak takéto spracúvanie prebieha, majú právo na bezplatný prístup k údajom a častiam. informácií:

 • ciele spracovania údajov;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • adresáti a kategórie adresátov, ktorí boli informovaní o osobných údajoch alebo s ktorými budú údaje zdieľané, najmä vrátane adresátov z tretích krajín a medzinárodných organizácií
 • plánované trvanie uchovávania osobných údajov;
 • opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov a právo namietať;
 • právo podávať odvolania a nároky dozornému orgánu;
 • informácie týkajúce sa dátových zdrojov;
 • skutočnosť automatizovaného rozhodovania vrátane vytvorenia profilu a použitej logiky a zrozumiteľných informácií o tom, ako aj predvídateľné dôsledky pre dotknuté osoby.
Spracovateľ údajov poskytne potrebné informácie do mesiaca od podania žiadosti.

Právo na opravu údajov: Dotknuté osoby majú právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o nich spracúva spracovateľ údajov, to platí aj pre údaje, pri ktorých chýbajú niektoré informácie. V užívateľskom profile, nákupe a v prípade uloženia niektorých údajov môžu prihlásené osoby okamžite požadované úpravy vykonávať aj sami.

Právo na vymazanie: Dotknuté osoby majú právo požiadať o okamžité vymazanie svojich osobných údajov v týchto prípadoch:

 • osobné údaje, ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, už nie sú potrebné;
 • dotknuté osoby odvolajú súhlas so spracovaním údajov, neexistuje iný právny základ pre spracovanie údajov;
 • dotknuté osoby namietajú spracúvanie údajov a neexistuje žiadny právny dôvod na spracúvanie údajov;
 • osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
 • v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi musia byť osobné údaje týkajúce sa spracovateľa údajov vymazané;
 • osobné údaje sa zhromažďujú, pretože sú ponúkané služby súvisiace s IKT.
Vymazanie údajov nie je možné iniciovať, ak sa vyžaduje spracovanie údajov:

 • za účelom uplatňovania práv súvisiacich so slobodou prejavu a práv súvisiacich s informáciami;
 • na účely dodržiavania právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré upravujú správu osobných práv voči spracovateľovi údajov, alebo na účely plnenia povinnosti v rámci výkonu verejnej moci;
 • v prípadoch súvisiacich s verejným zdravotníctvom, archívnictvom, vedeckým a historickým výskumom, na štatistické účely alebo na verejnoprospešné účely;
 • alebo účel zriadenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov
Právo na obmedzenie a odvolanie spracovania údajov: Na žiadosť dotknutých osôb obmedzí spracovateľ údajov spracovanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • dotknuté osoby spochybňujú presnosť osobných údajov, v tomto prípade sa obmedzenie týka len doby, ktorá umožňuje skontrolovať správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie údajov je v rozpore so zákonom a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov, namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia;
 • spracovateľ údajov už údaje nepotrebuje na spracúvanie údajov, ale dotknutá osoba ich požaduje na účel