Aktualizované: 14.10.2022

Tento dokument nebude archivovaný, je uzatvorený iba v elektronickej, online forme, nepovažuje sa za písomnú zmluvu. Jeho rozsah pokrýva právne vzťahy uvedené na webovej stránke poskytovateľa služby https://www.red-life.sk a na jeho medzinárodných subdoménach. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú trvalo prístupné z ponuky footer webovej stránky.

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

red-life.sk a variácie webových stránok, ktoré patria do konkrétnych krajín, prevádzkuje a vlastní Poskytovateľ (ďalej len „Firma“). služby:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

KONTAKTY:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - pracovná doba 09.00-18.00!


Pred použitím https://red-life.sk (ďalej len „Stránka, „webová stránka“) si pozorne prečítajte tieto Podmienky (ďalej len „Zmluva“, „Podmienky“). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky pre vaše používanie stránky https://red-life.sk

1. ÚVOD

1.1 Stránka nie je webovou stránkou agentúry pre obsadzovanie pracovných miest pre dospelých, ale platformou na inzerciu práce pre dospelých, ktorá je určená pre eskortné agentúry, agentúry hostesiek, súkromné ​​domy, erotické kluby, striptízové ​​kluby, webkamerové štúdiá, masážne štúdiá.

1.2. Cieľom služby Stránky je poskytnúť užívateľom možnosť zverejňovať pracovné inzeráty pre dospelých. Služba umožňuje registrovaným členom prístup k údajovým listom iných registrovaných fyzických osôb a nadviazanie kontaktu s nimi.

1.3. Vo veciach neupravených v týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH a pre ich výklad majú prednosť právne predpisy ES, EÚ a medzinárodné právne predpisy, záväzné ustanovenia príslušných právnych predpisov sa považujú za normatívne a záväzné pre zmluvné strany bez akejkoľvek osobitnej výnimky.

1.4. Prístupom na stránku alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, vrátane, nie však výlučne, návštevy alebo prehliadania stránky alebo prispievania obsahu alebo iných materiálov na stránku, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami.

Na používanie našej webovej stránky musíte mať aspoň 18 rokov. Používaním našej webovej stránky a súhlasom s týmito podmienkami používania sa zaručujete a vyhlasujete, že máte aspoň 18 rokov.

1.5. Zakúpením / registráciou na webovej stránke používateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že si prečítal a akceptoval tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a podmienky oznámenia o spracúvaní údajov zverejnené na webovej stránke, súhlasí so spracúvaním údajov a je si plne vedomý našich obchodná politika, podmienky poskytovania zliav.

1.6. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za žiadne oneskorenie dodávky alebo iné problémy a chyby spôsobené nesprávne a/alebo nepresne poskytnutými údajmi.

1.7. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za škody spôsobené tým, že používatelia zabudnú svoje heslá alebo sprístupnia svoj účet neoprávneným osobám z dôvodov, ktoré nemožno pripísať poskytovateľovi služby. Namiesto zabudnutého hesla môže používateľ požiadať o nové.

1.8. Používatelia pri vstupe na webovú stránku, implicitným správaním, vyhlasujú, že sú plnoletí, dovŕšili 18 rokov (v iných krajinách 21) kliknutím na odkaz pre vstup na webovú stránku a sú si vedomí skutočnosti, že návšteva webovej stránky a Prezeranie erotického obsahu nie je zakázané vnútroštátnymi právnymi predpismi v krajine podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu a nie je to v rozpore so žiadnymi záväznými predpismi.

1.9. Používateľ nie je oprávnený používať webovú stránku na akékoľvek účely, ktoré môžu byť považované za nelegitímne, nekalé alebo poškodzujúce webovú stránku alebo tretie osoby.

1.10. Naša webová stránka sa považuje za poskytovateľa hostingu, kde prepájame profily inzerentov s profilmi návštevníkov. Poskytovateľ služby zabezpečuje inzerentovi a kontaktnej platforme iba moderovanie a ochranu údajov.

2. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

2.1. Stránka a jej pôvodný obsah, funkcie a funkcie sú vo vlastníctve poskytovateľa služieb a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a iných zákonoch o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Je zakázané

 • skopírovať obsah webovej stránky (použitím na inej webovej stránke)
 • predávať, prenajímať alebo vykonávať predajnú činnosť súvisiacu s obsahom webovej stránky
 • prezentovať obsah webovej stránky verejnosti
 • kopírovať, vytvárať duplikáty alebo používať akýkoľvek druh obsahu na komerčné účely
 • zmeniť, upraviť obsah webovej stránky
 • ďalej predávať alebo používať akýkoľvek druh obsahu na obchodné účely (napr. newsletter)

3. PRIJATEĽNÉ POUŽITIE

3.1. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie Stránky alebo zhoršenie dostupnosti alebo prístupnosti Stránky; alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný, nezákonný, podvodný alebo škodlivý, alebo v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo aktivitou.

3.2. Stránku nesmiete používať na kopírovanie, ukladanie, hosťovanie, prenášanie, odosielanie, používanie, zverejňovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje (alebo je s nimi spojený) akýkoľvek spyware, počítačový vírus, trójsky kôň, červ, zapisovač stlačených kláves, rootkit alebo iné škodlivý počítačový softvér.

3.3. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete vykonávať žiadne systematické alebo automatizované zhromažďovanie údajov (vrátane, bez obmedzenia, zoškrabovania, získavania údajov, extrakcie údajov a zberu údajov) na Stránke alebo v súvislosti s ňou.

3.4. Stránku nesmiete používať na prenos alebo odosielanie nevyžiadaných komerčných oznámení.

3.5. Stránku nesmiete používať na žiadne účely súvisiace s marketingom bez nášho výslovného písomného súhlasu.

4., REGISTRÁCIA, OBSAH POUŽÍVATEĽA A KLAUZULY

4.1. Pravidlá a predpisy týkajúce sa používateľského obsahu sa považujú za platné v prípade každého obsahu nahraného registrovanými používateľmi (vrátane textov, obrázkov, fotografií, videí a iného obsahu).

4.2. Na základe tejto zmluvy preberajú používatelia zodpovednosť za informácie, ktoré zverejnili. Zverejnenie nepravdivých a urážlivých údajov má za následok okamžité ukončenie zmluvy a vylúčenie registrovaného člena.

 • Napriek tomu si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naše prostriedky a možnosti kontroly kvality, kompatibility alebo bezpečnosti členov sú obmedzené, ďalej to platí aj pre pravdivosť obsahu, správnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií zverejnených na webovej stránky. Keďže v každom prípade nerevidujeme informácie zverejnené na webovej stránke, podpíšete túto zmluvu tým, že súhlasíte s tým, že informácie týkajúce sa všetkých ostatných členov môžu byť nepresné alebo klamlivé napriek zákazom popísaným v týchto všeobecných podmienkach
4.3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za rozdiely medzi obsahom zverejneným na Stránke a skutočnými podmienkami pracovných ponúk pre dospelých. Poskytovateľ služieb sa snaží filtrovať obsahy, ktoré nepatria medzi ponuky práce pre dospelých, avšak obsah zobrazený v pracovných ponukách sa môže líšiť od skutočnosti, môže ísť o ilustrácie.

4.4. Udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukovanie, adaptáciu, publikovanie, preklad a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách. Udeľujete nám tiež právo na sublicencovanie týchto práv a právo podať žalobu pre porušenie týchto práv.

4.5. Zaručujete a vyhlasujete, že váš obsah bude v súlade s týmito podmienkami používania.

4.6. Váš obsah nesmie byť nezákonný alebo nezákonný, nesmie porušovať zákonné práva žiadnej tretej strany a nesmie viesť k súdnemu konaniu, či už proti vám, nám alebo tretej strane (v každom prípade podľa akéhokoľvek platného zákona).

4.7. Na webovú stránku nesmiete odosielať žiadny obsah, ktorý je alebo niekedy bol predmetom akéhokoľvek hroziaceho alebo skutočného súdneho konania alebo inej podobnej sťažnosti.

4.8. Na webovú stránku nesmiete posielať žiadne fotografie, ktoré obsahujú textové odkazy, logá, telefónne čísla alebo e-maily. Takéto obrázky odstraňujeme bez upozornenia.

4.9. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo odstrániť akýkoľvek materiál odoslaný na našu webovú stránku alebo uložený na našich serveroch, alebo hostený alebo zverejnený na našej webovej stránke.

4.10. Webová stránka rozlišuje medzi inzertnými používateľmi (ponúkajúcimi prácu) a bežnými používateľmi (zvyčajne uchádzačmi o prácu), ktorí sa spoločne označujú ako členovia.

4.11. Služby môžu využívať len osoby plnoleté na základe dobrovoľného rozhodnutia.

4.12. V prípade, že Používateľ vstúpi na webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom služby alebo akýmkoľvek spôsobom číta jej obsah – aj keď nie je registrovaným používateľom webovej stránky, súhlasí s tým, že bude viazaný obsahom uvedeným v Podmienkach. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s podmienkami, nie je oprávnený prezerať si obsah webovej stránky.

4.13. Zaškrtnutím príslušného políčka používateľ potvrdzuje, že si prečítal a akceptoval obsah týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENOK a podmienok oznámenia o spracovaní údajov, súhlasí so spracovaním údajov.

4.14. Používatelia sú povinní pri registrácii poskytnúť svoje vlastné skutočné osobné údaje. V prípade, že používatelia poskytnú nereálne údaje alebo údaje, ktoré môžu byť prepojené s inými osobami počas registrácie alebo používania, bude vznikajúca zmluva považovaná za neplatnú. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť v prípade, ak používateľ používa služby webovej stránky v mene inej osoby alebo s údajmi inej osoby.

4.15. Registrácia je bezplatná, treba platiť len za reklamu a špeciálne použitie.

4.16. Na registráciu je potrebná iba e-mailová adresa a heslo, ktoré musia potvrdiť, takto môžu vstúpiť na webovú stránku.

4.17. Reklamné plochy a plochy je možné zakúpiť v registračnom profile. Môže sa to uskutočniť registráciou alebo kedykoľvek neskôr.

4.18. Poskytnutím svojich osobných údajov inzerenti súhlasia so spracovaním údajov, čo znamená, že sa rozhodnú zdieľať individuálne alebo špeciálne údaje. Na webovej stránke nevykonávame žiadne profilovanie, okrem informácií o ochrane údajov údaje nepoužívame na žiadne iné účely, ale keďže je webová stránka oficiálna, upozorňujeme inzerentov na skutočnosť, že iné osoby môžu zneužiť svoje údaje, preto si musia dávať pozor na zdieľanie údajov a informácií.

4.19. Fotografie na webovú stránku nahrávajú registrovaní inzerenti, takže za fotografie, ich pravosť a autorské práva a text patriaci k fotografiám zodpovedá používateľ.

4.20. Všetci užívatelia sú oprávnení kontaktovať inzerentov na základe vlastného rozhodnutia a na vlastné riziko bez toho, aby museli žiadať o súhlas, kontrolu alebo povolenie Poskytovateľa služby, avšak Poskytovateľ služby by rád oslobodil systém od falošných profilov, ktorých sa môže zúčastniť aj Užívateľ.

4.21. Vyhradzujeme si právo upravovať, upravovať alebo mazať obsah nahraný používateľmi, bez ohľadu na to, či je uložený na našich serveroch alebo je viditeľný na webovej stránke, ak je pre ostatných urážlivý, ak jeho kvalita, obsah a štýl nezodpovedá zodpovedá všeobecnému duchu, étosu, štandardom webovej stránky alebo ak osoba, ktorá odovzdala obsah, porušila pravidlá VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK.

4.22. užívateľom je zakázané vytvárať si viacero účtov, aby sa predišlo zavádzaniu užívateľov.

5. KREDIT, VIRTUÁLNE PENIAZE, PLATENÁ INZERCIA

5.1. Používatelia môžu dobíjať kredit (virtuálne peniaze) do svojho profilu. Hodnota 1 kreditu je 1 euro.

5.2. Inzerent si zvolí výšku kreditu a systém si vyžiada ďalšie fakturačné údaje za nákup inzerátu, následne si vypýta potvrdenie. Po potvrdení budete presmerovaní na webovú stránku nášho online platobného partnera a zaplatíte prostredníctvom bežného bankového systému bankovou kartou alebo prevediete peniaze jednoduchým bankovým prevodom.

5.3. Používatelia môžu nakupovať z dobíjaného kreditu (virtuálne peniaze) zvýraznené pracovné ponuky (inzercie, odporúčané práca inzeráty na domovskej stránke) a bannery na marketingové účely. Ich cena v kredite a v EUR závisí od typu produktu, zvolenej krajiny a doby inzercie. Viac informácií o možnostiach platby a cenách nájdete v ponuke cien inzercie. Na aktiváciu inzerátu po zaplatení je potrebných maximálne 48 hodín.

5.4. Keďže externé odkazy nie sú kontrolované poskytovateľom služieb a súvisiace stránky nie sú v našom vlastníctve, pred kliknutím na stránku vo vlastníctve tretej strany si pozorne prečítajte Oznámenie o ochrane údajov a tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY.

5.5. Používateľ môže kontaktovať inzerentov tromi spôsobmi:

 • V prípade, že vybraný inzerent uviedol svoje telefónne číslo, používateľ môže kontaktovať priamo inzerenta.
 • Banner nasmeruje užívateľa na webovú stránku, kde sú uvedené priame kontaktné údaje.
 • Prostredníctvom e-mailov.
5.6. Poskytovateľ služieb pomáha začať korešpondenciu medzi stranami, ale nezúčastňuje sa na nej. Korešpondencia, zmena e-mailov prebieha prostredníctvom e-mailových účtov členov, do ktorých nemá poskytovateľ služby žiadny prehľad. Poskytovateľ služieb poskytuje hárok na začatie korešpondencie, z ktorého môže Člen Užívateľa odoslať počiatočnú správu a e-mailovú adresu. Oboznámenie sa s kontaktnými údajmi a správou Používateľa – Používateľ výslovne súhlasí s preposlaním údajov z hľadiska ochrany údajov – Inzerent môže zaslať odpoveď vo vlastnom poštovom systéme, môže odpovedať z vlastnej e-mailovej adresy a pokračovať budovanie kontaktov.

6. ZÁRUKA SPLATENIA, PRAVIDLÁ VRÁTENIA PLATBY

6.1. Chceme, aby boli naši používatelia spokojní, takže každú žiadosť o vrátenie platby rieši od prípadu k prípadu naše oddelenie zákazníckej podpory. Do 48 hodín od nákupu majú používatelia právo využiť záruku vrátenia peňazí na nové objednávky.

 • Záruka vrátenia je platná, ak je možné preukázať, že nákup bol nezákonný alebo neoprávnený, alebo ak sme dôvod považovali za prijateľný.
6.2. Používateľ, v tomto prípade spotrebiteľ, súhlasí s tým, že nie je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy:

 • v prípade zmluvy týkajúcej sa služby po dokončení služby, ak podnik začal s dokončením po výslovnom, predbežnom súhlase spotrebiteľa a spotrebiteľ akceptoval stratu práv na ukončenie po ukončení služby;
 • v súvislosti s produktom alebo službou, ktorých cenu a poplatok podnik nemôže ovplyvniť, a do otvoreného termínu na uplatnenie práva na odstúpenie závisí od možnej volatility globálnych trhov;
 • o obsahu údajov poskytnutých prostredníctvom nehmotného digitálneho pamäťového média, ak podnik začal s dokončovaním s výslovným, predbežným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ zároveň vyhlásil, že uznal stratu práva na odstúpenie od zmluvy.
6.3. Záručné podmienky

 • Službu poskytujeme v jej súčasnej podobe a nie je zaručené, že Služba alebo niektorá z jej častí bude spĺňať požiadavky, ciele a/alebo očakávania Používateľa. Poskytujeme iba Službu, nie jej efektivitu, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za garantované kontakty medzi ponúkajúcimi a uchádzačmi o prácu počas zvýrazňovania inzerátov.
 • V žiadnom prípade nezaručujeme dostupné informácie prostredníctvom Služby.
 • Neručíme za chyby v Službe, jej výsledkoch, dostupnosti a/alebo bezproblémovej prevádzke, ak sú chyby spôsobené nesprávnou prevádzkou alebo výpadkom telefónnej siete, telefónnych liniek alebo online počítačových systémov, serverov alebo poskytovateľov služieb, počítačového hardvéru, softvér, preťažený e-mail alebo internet.
 • Webová stránka je len platformou, ktorá slúži na zverejňovanie informácií o pracovných ponukách pre dospelých a na to, aby sa každý mohol podľa vlastného uváženia dostať do kontaktu s inzerentmi prostredníctvom Služby.
 • Ako používateľ vyhlasujete, že ste si vedomý skutočnosti, že informácie zverejnené inými členmi na ich dátových hárkoch odrážajú len to, ako sa sami charakterizujú. Odporúčame vám, aby ste si nemysleli, že všetky informácie zverejnené v dátových hárkoch sú nevyhnutne správne a presné.
 • Nekontrolujeme správnosť a správnosť údajov v každom údajovom liste av ponuke práce, nekontrolujeme, či nie sú zavádzajúce. Nepotvrdzujeme ani nezaručujeme, že údaje uvedené v údajových listoch sú správne a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za kontrolu akýchkoľvek informácií v údajových listoch.
 • Predtým, ako sa budete spoliehať na informácie zverejnené v údajovom liste alebo na informácie, ktoré ste získali prostredníctvom Služby, odporúčame vám, aby ste na svoje náklady urobili všetko pre to, aby ste preskúmali ich správnosť.
 • Nezaručujeme, že Služba bude dostupná na 100 %, ale spolu s poskytovateľom hostingových služieb vynakladáme maximálne úsilie na odstránenie problému, či už ide o problém so serverom, internetom alebo o technické poruchy.
 • Neberieme žiadnu záruku za pravosť údajov inzerentov, ale snažíme sa sledovať a filtrovať falošné profily.

7. UKONČENIE

7.1. Môžeme ukončiť váš prístup na stránku bez udania dôvodu alebo upozornenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií, ktoré sú s vami spojené. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by mali zo svojej podstaty prežiť aj po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Prevádzkovatelia webových stránok nekontrolujú, nedohliadajú, neoverujú, nevyšetrujú ani neoverujú žiadny obsah, komunikáciu alebo vyjadrenia akýchkoľvek stránok tretích strán, preto vám dôrazne odporúčame prečítať si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek stránky tretích strán. že navštívite. Monitorujeme a overujeme všetky príspevky používateľov a inzerentov, nenesieme však zodpovednosť za obsah, komunikáciu alebo vyjadrenia uverejnené používateľmi alebo inzerentmi webovej stránky.

8.2. Poskytovateľ služby vylučuje zodpovednosť z hľadiska pravosti, obsahu, úplnosti, zákonnosti, spoľahlivosti, bezproblémovej prevádzky alebo dostupnosti informácií alebo materiálov zverejnených v rámci služby. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za správanie svojich používateľov.

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Všetkým našim klientom a užívateľom ponúkame maximálnu diskrétnosť. Nezhromažďujeme osobné údaje, aby sme ich akýmkoľvek spôsobom obchodovali, predávali alebo rozdávali. Naše zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu!

10. ZMENY TEJTO DOHODY

10.1 Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky a ustanovenia zverejnením aktualizovaných podmienok na Stránke. Vaše ďalšie používanie stránky po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s novými zmluvnými podmienkami. Pravidelne kontrolujte túto Zmluvu kvôli zmenám. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek z tejto zmluvy alebo akýmikoľvek zmenami tejto zmluvy, nepoužívajte, nevstupujte alebo nepokračujte v prístupe na stránku alebo okamžite prerušte akékoľvek používanie stránky.

11. SPRACOVANIE DÁT

11.1. Informácie o ochrane údajov a spracovaní údajov webovej stránky red-life.sk, jej podstránok a ďalších stránok spĺňajú požiadavky predpisov na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov, 2016/679 (27. apríla 2016) nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) a o zrušení nariadenia 95/46/ES (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov), ako aj odporúčania „Aliancie pre online ochranu súkromia“. Pozrite si KOMUNIKÁCIU O OCHRANE ÚDAJOV.

12. PRÁVNY PROSTRIEDOK

12.1. V prípade, že máte nejaké námietky alebo sťažnosti, môžete kontaktovať spoločnosť na miestach uvedených v týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH. Reklamácie vybavujeme písomne ​​a v každom prípade bezplatne.

12.2. V prípade písomnej reklamácie reklamáciu prešetríme po jej prijatí a do 30 dní od oznámenia reklamácie zašleme písomné oznámenie o výsledku. V prípade potreby môžeme oznámenie poslať aj elektronicky.

12.3. Písomné sťažnosti – vrátane záznamov o sťažnostiach vyhotovených pri osobných pojednávaniach – a odpovedí na sťažnosti sa budú archivovať päť rokov. Po uplynutí doby uchovávania budú zariadenia na ukladanie údajov (dokumenty) vyradené. Osobné údaje evidované v evidencii sťažností slúžia výlučne na účely vybavenia a posúdenia sťažností.

12.4. V prípade, že bude vaša sťažnosť úplne alebo čiastočne zamietnutá alebo ak lehota na prešetrenie sťažnosti nepriniesla žiadne výsledky, môžete sa so svojím prípadom obrátiť na tieto orgány a orgány:

 • Pre inzerentov: Naši zákazníci s bydliskom alebo pobytom v Európskej únii môžu využiť platformu riešenia sporov online týkajúcich sa produktov a služieb zakúpených cez internet. Platforma riešenia sporov online je dostupná na tomto odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • Pre členov: V prípade zmlúv uzatvorených na online platformách môže spotrebiteľ využiť aj platformu riešenia sporov online prevádzkovanú Európskou úniou, ktorá je dostupná na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/odr
 • Návštevníci a používatelia vo všeobecnosti: môžu sa obrátiť na Národný úrad na ochranu spotrebiteľa a na zmierovacie komisie, ktoré sú príslušné v mieste ich bydliska. Zmierovací senát je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov medzi spotrebiteľom a podnikom, ktoré sa týkajú kvality, bezpečnosti produktu, uplatňovania pravidiel o zodpovednosti za výrobok, kvality služby a súvisiacich s uzatváraním resp. plnenie zmlúv medzi zmluvnými stranami (spotrebiteľské spory). Na tento účel sa zmierovací výbor pokúsi strany uzmieriť av prípade, že sa nedosiahnu žiadne výsledky, prijme rozhodnutie s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne overenie práv spotrebiteľov.

13. ĎALŠIE USTANOVENIA

13.1. Táto zmluva sa uzatvára výlučne medzi nami a vami, tretie strany nemajú nárok na žiadne zmluvné práva, teda tretie osoby nie sú oprávnené vymáhať splnenie zmluvy. Toto ustanovenie sa netýka členov našej skupiny spoločností, ktorí majú právo uzavrieť Zmluvu tak, ako keby sme ju uzatvorili my. Uzavretím tejto zmluvy zanikajú akékoľvek práva tretích osôb týkajúce sa vykonávania tejto zmluvy bez ohľadu na súhlas tretích osôb.

13.2. Túto zmluvu ani žiadne práva súvisiace so Službou neprevediete na tretiu osobu. Sme však oprávnení postúpiť práva alebo povinnosti súvisiace so Službou a vyplývajúce z tejto Zmluvy. V prípade, že naše práva prejdú na nášho právneho nástupcu, zbavujeme sa všetkej zodpovednosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.

13.3. V prípade, že zistíte akýkoľvek podozrivý obsah zverejnený na webovej stránke, ktorý by porušoval vaše práva duševného vlastníctva, máte právo nás informovať o porušení prostredníctvom autentického dokumentu alebo nástroja súkromného prevodu alebo nás môžete požiadať o odstránenie porušujúceho obsahu. Oznámenie musí obsahovať predmet porušenia a skutočnosti osvedčujúce porušenie, údaje potrebné na identifikáciu porušujúcich informácií, vaše meno, adresu, sídlo, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

13.4. Ak nepodnikneme okamžité kroky proti vášmu porušovateľskému správaniu, neznamená to, že potvrdzujeme porušenie zmluvy a nezakladá to dôvod na žiadne ďalšie porušenia.

13.5. Tento dokument obsahuje úplnú dohodu medzi nami a vami ako zmluvnými stranami. V prípade, že niektorý kompetentný orgán považuje časť alebo celé znenie zmluvy za nevymáhateľné alebo neplatné, zostávajúce časti a ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a zostávajú v platnosti.

13.6. Poskytovateľ služby je oprávnený využiť prispievateľa na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Poskytovateľ služby je povinný prevziať plnú zodpovednosť za porušujúce správanie tejto strany rovnako, ako keby sa porušujúceho konania dopustil poskytovateľ služby.

13.7. V prípade, že sa ktorákoľvek časť týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENOK stane neplatnou, nelegitímnou alebo nevymožiteľnou, netýka sa to platnosti, legitimity a vymožiteľnosti ostatných ustanovení a častí Zmluvy.

13.8. V prípade, že Poskytovateľ služieb neuplatní svoje práva vyplývajúce z týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENOK, neuplatnenie týchto práv sa nebude považovať za vzdanie sa tohto práva. Vzdanie sa akýchkoľvek práv je platné len v prípade, ak je s tým spojené výslovné písomné vyhlásenie. Skutočnosť, že Poskytovateľ služby jednorazovo striktne netrvá na splnení niektorej z podmienok alebo ustanovení obsiahnutých vo VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH, neznamená vzdanie sa striktného plnenia tejto podmienky alebo ustanovenia v budúcnosti.

13.9. Poskytovateľ služby a Používateľ robia všetko pre to, aby svoje spory urovnali mimosúdnou cestou.

13.10. V niektorých krajinách sa legislatíva môže líšiť alebo VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY môžu vyžadovať špeciálne podmienky a doplnky. Používateľ/návštevník/člen/inzerent môže nájsť informácie týkajúce sa vašej krajiny v prílohe I. V prípade, že príloha I nie je pripojená, VŠEOBECNÉ PODMIENKY platia bez doplnkov.

13.11. Tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY sú platné od 01.01.2019 a sú v platnosti do odvolania.

14. ZÁSADY ODSTRAŇOVANIA, ODSTRÁNENIE OBSAHU POUŽÍVATEĽA

14.1. Používateľ môže požiadať o odstránenie používateľského obsahu, ktorý mu patrí, kontaktovaním nás na adrese [email protected]. Pamätajte však, že obsah bude odstránený z vášho účtu, ale nie z účtov žiadnych používateľov, ktorí mohli takýto obsah získať pred dátumom vašej žiadosti. Okrem toho musíte pochopiť, že jeden alebo viac iných používateľov môže mať kópie alebo poznámky týkajúce sa takéhoto obsahu a my ich v žiadnom prípade nemôžeme vymazať.

14.2. Z právnych dôvodov si môžeme ponechať kópie používateľského obsahu, ktoré v žiadnom prípade nebudú sprístupnené verejnosti.